Wybierz miasto
Juwenalia Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Regulamin konkursu Juwenaliowe Zdjęcie Roku 2015

2015-05-04

Par. 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na Juwenaliowe Zdjęcie Roku jest firma Mind Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 19; kod pocztowy 50-066 posiadający NIP numer 8971761384, REGON numer 021237958 zwany dalej Organizatorem.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. Konkurs trwa od godziny 12:00:00 dnia 4 maja 2015 r. do godziny 23:59:00 dnia 16 czerwca 2015 r.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://juwenalia.dlastudenta.pl   

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Juwenaliowego Zdjęcia Roku, którym zostanie zdjęcie, wybrane przez Jury składające się z trzech osób - przedstawicieli Organizatora.


Par. 2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http:// juwenalia.dlastudenta.pl  
 

Par. 3. Zasady dodawania zdjęć

1. Dodanie zdjęcia do konkursu odbywa się poprzez zalogowanie do społeczności portalu dlaStudenta.pl - Akademika (http://akademik.dlastudenta.pl/ ) i dodaniu zdjęcia w Galerii Specjalnej - Juwenaliowe Zdjęcie Roku.

2. Przez dodanie zdjęcia do konkursu na Juwenaliowe Zdjęcie Roku,  Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi konkursu na wykorzystywanie zdjęcia do jego własnych celów bez konieczności podawania autora zdjęcia oraz pytania go o zgodę.

3. Dodane zdjęcie nie może naruszać praw autorskich innych osób, nie może być dodane wbrew woli osoby, której wizerunek znajduje się na zdjęciu, nie może naruszać powszechnie obowiązujących norm społecznych.

3a. Zabronione jest dodawanie zdjęć niezwiązanych z tematyką juwenaliową. Wszystkie zdjęcia, które nie dotyczą Juwenaliów, będą niezwłocznie usuwane, a sms-y oddane na te zdjęcia przepadają. Ostateczna decyzja o usunięciu zdjęcia należy do Organizatora Konkursu.

4. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 3  par. 4 oraz pkt 3a par. 4, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia.

5. Internauci mają prawo zgłaszać uwagi na temat zamieszczonych zdjęć, szczególnie gdy naruszają ich dobra osobiste na adres e-mail : marketing@dlastudenta.pl

Par. 4. Nagrody

1. Fundatorem nagród dla osób, która wykonały zdjęcia nagrodzone w Juwenaliowym Zdjęciu Roku, jest Grupa Żywiec oraz Organizator Konkursu.

2. Nagrodami w Konkursie, dla osób które zamieściły zdjęcia, są nagrody rzeczowe:

2.1. Tablet Samsung Galaxy - 1 szt. oraz duży zestaw nagród od Mind Media Sp. z o.o. - nagroda dla osoby, która dodała zdjęcie,  1-sze miejsce w Juwenaliowym Zdjęciu Roku

2.2. duży zestaw nagród od Mind Media Sp. z o.o. - 2-gie miejsce w Juwenaliowym Zdjęciu Roku

2.3. mały zestaw nagród od Mind Media Sp. z o.o. - 3-cie miejsce w Juwenaliowym Zdjęciu Roku

2.5. Zestaw płyta CD z muzyką + książka  - miejsca od 4 do 10 w Juwenaliowym Zdjęciu Roku

4. Na podstawie Art. 30. 1. Pkt 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Koszty tego podatku ponosi zwycięzca. Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.

5. Przyznane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.

6. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

7. Wyłonienie laureatów spośród osób dodających zdjęcia nastąpi w siedzibie Organizatora w obecności komisji składającej się z 3 osób - przedstawicieli Organizatora.

8. Laureaci zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród na adres e-mail podany przy rejestracji przy dodawaniu zdjęcia.

9. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość  e-mail otrzymany od Organizatora z zawiadomieniem o nagrodzie w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, a także w przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

10. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

11. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów lub usługodawców.

12. Administratorem danych osobowych oraz zdjęć udostępnianych przez uczestników jest Organizator.

13. Przez dodanie zdjęcia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

14. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach http://juwenalia.dlastudenta.pl   

15. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia.

16. Odbiór nagród możliwy będzie w siedzibie portalu we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19 lub też nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzców konkursu.

Par. 6. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

Par. 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

 

Imprezy

 
FB dlaMaturzysty.pl reklama